ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
คำที่ใช้ค้น :
ประเภท :

 

มุมดาวน์โหลดและเกมส์ต่างๆ
 

VDO

Music

Wallpaper

Postcards

Game

Mobile
 
 

สถานที่พัก
 
อำเภอเมือง
ก. เอราวัณ
๗๘ ถ.คตกฤช ต.ห้วยจรเข้ โทร. ๐ ๓๔๒๕๓๘๓๘-๙, ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๗๑-๔
โทรสาร ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๓๙ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๒๑๐–๔๐๐ บาท
ชวนดี บังกะโล
๔๕๓ ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๐๘๓๕
โทรสาร ๐ ๓๔๒๑ ๙๐๙๕ จำนวน ๖๘ ห้อง ราคา ๒๒๐–๔๖๐ บาท
ทานตะวัน ๒
ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๔๔, ๐ ๓๔๒๕ ๖๕๑๗, ๐ ๓๔๒๕ ๖๗๕๐ โทรสาร ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๔๔จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๔๑๒ บาท
นครอินทร์
๕๕ ถ.ราชวิถี โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๔๙๐, ๐ ๓๔๒๕ ๑๑๕๒-๓
โทรสาร ๐ ๓๔๒๕ ๔๙๙๘จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๕๔๑-๖๑๘ บาท (รวมอาหารเช้า)
พิมาน
๔๘๓ ถ.เพชรเกษม (สายนอก) ต.ห้วยจรเข้
โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๗๘๙๑ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๖๐ บาท
พานทอง ๑
ซ.เพชรเกษม ๑๒ ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์
โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๓๒๖, ๐ ๓๔๒๕ ๖๗๗๕ โทรสาร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๓๒๖
จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๓๘๐ บาท
มิตรไพศาล
๑๒๐/๓๐ ถ.พญาพาน ต.พระปฐมเจดีย์
โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๒๔๒๒, ๐ ๓๔๒๕ ๕๔๔๔, ๐ ๓๔๒๔ ๓๑๒๒
จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๒๕๐–๓๕๐ บาท
มิตรสัมพันธ์
๒/๑๑-๑๔ ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์
โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๑๔๒๒, ๐ ๓๔๒๕ ๒๐๑๐ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑๕๐–๒๐๐ บาท
ริเวอร์
๑๑๕๖ ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๘ ๐๔๔๐-๕
โทรสาร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๓๑๐ จำนวน ๑๕๔ ห้อง ราคา ๓๙๐-๑,๔๐๐ บาท
โรสอินน์
๑๕๑-๗๕ ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ จำนวน ๕๗ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
สุธาทิพย์
๔๒–๔๔ ถ.เทศบาล ต.พระปฐมเจดีย์
โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๒๒๔๒ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
สยาม
๒/๑-๕ ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๑๗๕๔, ๐ ๓๔๒๕ ๒๒๓๐ โทรสาร ๐๓๔๒๕ ๗๓๑๗ จำนวน ๔๓ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
เวล
๑๕๑//๗๙ ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์
โทร. ๐ ๓๔๒๘ ๐๒๑๓–๗, ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๕๕–๖๓ โทรสาร ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๖๔ http://www.whale.co.th จำนวน ๒๕๑ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๘๐๐ บาท
99
๕๖/๕๗ ซ.๙๙ ถ.เพชรเกษม โทร ๐ ๓๔๒๔ ๓๐๑๕, ๐ ๓๔๒๕ ๙๓๕๒
จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๑๖๐-๓๐๐ บาท

อำเภอพุทธมณฑล

เดอะ รอยัล เจมส์ ลอด์จ
๒๐๐๐ ๑๗๐/๑๔๘ หมู่ ๓ ถ.ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา
โทร. ๐ ๓๔๒๙ ๗๗๒๓, ๐ ๒๔๔๑ ๐๓๐๐-๓, ๐ ๒๔๒๙ ๘๑๕๑-๔
โทรสาร ๐ ๒๔๒๙ ๘๑๕๕ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๑,๙๐๐-๕,๐๐๐ บาท

ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม ศาลายา พาวิลเลี่ยน
๙๙๙ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๐๕๖๘-๙ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๐๕๕๔
E-mail: rsvn@salayapavilion.com หรือ http://www.salayapavilion.com
จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒,๒๐๐-๔,๔๐๐ บาท

อำเภอสามพราน

ดรีม
๑๐/๙๓ หมู่ ๘ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๒๔๒๐ ๐๐๘๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๑ ๒๐๒๒
จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๗๐-๕๖๐ บาท

โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์
๒๑ หมู่ ๒ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๒๕๔๔-๗, ๐ ๓๔๓๒ ๒๕๘๘-๙๓,
๐ ๒๒๙๕ ๓๒๖๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๔๓๒ ๒๗๗๕ โทรสาร ๐ ๒๒๙๔ ๖๘๔๒ หรือ http://www.rosegardenriverside.com จำนวน ๑๘๕ ห้อง
และบ้านทรงไทย ๖ หลัง ๓-๔ ห้องนอน ราคา ๓,๖๐๐-๒๘,๕๐๐ บาท

อำเภอนครชัยศรี
กรีน เฮ้าส์ บังกะโล
๖๓/๔๓ หมู่ ๓ ต.บางกระเบา โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๔๘๙
จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๒๐–๒๕๐บาท
แพศรีวิชัย
๒๙/๑ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๗ ต.ขุนแก้ว โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๙๗๘
แพจำนวน ๓ หลัง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท
สนามสุวรรณกอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ
๑๕/๓ หมู่ ๒ ถ.เพชรเกษม ต.ศีรษะทอง โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๙๓๓๓
โทรสาร ๐ ๓๔๓๓ ๙๔๕๑ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท

อำเภอกำแพงแสน

สหมิตร บังกะโล
๑๕๕ หมู่ ๑ ถ.สุขาภิบาล ๘ ต.กำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๓๕ ๑๑๖๔
จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๘๐–๓๖๐ บาท

แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน
โทร. ๐ ๓๔๓๕ ๑๔๐๐, ๐ ๓๔๓๕ ๑๙๐๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๘๐๐๔-๑๙
ต่อ ๓๘๒๙, ๓๘๓๕ จำนวน ๑๓๓ ห้อง ราคา ๓๐๐-๙๖๐ บาท
หาดบ้านยางรีสอร์ท
๑๒/๑ หมู่ ๓ ริมคลองท่าสาร ต.ทุ่งกะพังโหม โทร. ๐ ๓๔๒๘ ๒๒๕๖
จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท

อำเภอดอนตูม
ศูนย์พักผ่อนนครปฐม
๑๔๕ หมู่ ๕ ต.ห้วยพระ โทร.๐ ๓๔๒๙ ๖๙๖๗-๘
จำนวน ๑๔๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
(มีห้องสัมมนา จำนวน ๑๕๐ คน ราคา ๕,๐๐๐ บาท)